Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pravidla ochrany osobních údajů

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI
LINDT & SPRÜNGLI (CEE) s.r.o. – organizačná zložka

My v spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI rešpektujeme vaše právo na súkromie. Medzi naše hlavné zásady patrí:

 • Budeme chrániť vaše súkromie a chceme vám poskytovať služby šité na mieru.

 • Osobné údaje zhromažďujeme vždy na konkrétne účely na základe vášho súhlasu alebo na účely oprávnených záujmov v okamihu vašej interakcie s nami.

 • Máte právo byť informovaný o svojich osobných údajoch, mať k ním kedykoľvek prístup a požadovať ich opravu alebo výmaz.

 • Vaše osobné údaje nikomu neposkytujeme. Ak to však bude potrebné (na čo vás osobitne upozorníme) alebo ak to dodatočne schválite, môžeme vaše údaje poskytnúť spoločnostiam patriacim do našej podnikateľskej skupiny, držiteľom licencie na značku, partnerom a ďalším poskytovateľom služieb, ktorí môžu mať vlastné pravidlá ochrany osobných údajov.

 • Zaručujeme vám, že podnikneme všetky primerané kroky za účelom ochrany vašich údajov pred zneužitím a ich zabezpečenia.

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI LINDT & SPRÜNGLI

Ceníme si, že navštevujete a používate naše webové stránky, naše internetové obchody, naše aplikácie a naše stránky na sociálnych sieťach (ďalej len „Stránky“). Veríme, že sa radi dozviete viac o spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI, o príbehu našich značiek a o našich produktoch a službách.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako a na aké účely používame údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom našich Stránok, našich offline programov, vašich návštev v našich maloobchodných predajniach alebo našich akcií. 

 

V tomto dokumente sa dozviete:

 

1.    KEDY PLATIA TIETO PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

My v spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI rešpektujeme vaše právo na súkromie pri používaní našich Stránok alebo pri styku s nami v našich predajniach, alebo počas našich akcií. Používaním našich Stránok alebo poskytnutím svojich osobných údajov akceptujete postupy uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Pokiaľ s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, naše Stránky prosím nepoužívajte a nenavštevujte, ani nám neposkytujte osobné údaje.

Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI si vyhradzuje právo tieto Pravidlá ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť, preto ich prosím pravidelne čítajte. Zmeny nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na týchto webových stránkach; o prípadných podstatných zmenách vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sú určené rovnako tak dotknutým osobám, od ktorých spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI osobné údaje získala (ide teda o informácie v zmysle článku 13 GDPR), ako aj dotknutým osobám, ktorých osobné údaje získala spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI inak, t. j. nie priamo od týchto dotknutých osôb (ide teda o informácie v zmysle článku 14 GDPR).

 

2.   KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o., so sídlom Praha - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 18600,  IČO 27928951, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 127165, konajúc prostredníctvom svojej organizačnej zložky  Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. – organizačná zložka, so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava – Staré mesto; , IČO: 54 252628, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, Oddiel: Po, Vložka číslo:8781/B

Ak máte obavy, že by sme mohli zasiahnuť do vášho súkromia alebo zneužiť vaše osobné údaje, alebo ak máte otázky či komentáre, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho internetového formulára, e-mailom na onlineshop-sk@lindt.com,  alebo nám napísať na vyššie uvedenú adresu.

LINDT & SPRÜNGLI nemá zákonnú povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

 

3.    AKO UDELÍTE SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM?

Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať, používať a  poskytovať tretím osobám iba v prípade, ak to bude primerané a v súlade so zákonom. Vaše osobné údaje budú spracúvané buď na základe výslovného súhlasu, alebo z dôvodov stanovených právnymi predpismi, najmä NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), prípadne zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Požiadame vás o dodatočný súhlas, ak bude potrebné spracovať vaše osobné údaje na iné účely, než na tie, na ktoré ste udelili súhlas, alebo na účely, na ktoré sa tieto Pravidlá ochrany osobných údajov nevzťahujú. Nie ste povinný súhlas udeliť, ale pokiaľ tak neurobíte, váš prístup k niektorým aktivitám môže byť obmedzený.

 

4.    AKO SPOLOČNOSŤ LINDT & SPRÜNGLI SPRACÚVA ÚDAJE?

4.1.  OSOBNÉ ÚDAJE

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI zhromažďuje od fyzických osôb alebo iných subjektov prostredníctvom rôznych zdrojov (napríklad webových stránok, internetových obchodov a mobilných aplikácií, sociálnych sietí, akcií alebo služieb pre zapojenie spotrebiteľov) a v niektorých prípadoch od tretích strán.

4.2.  KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI zhromažďuje iba osobné údaje nevyhnutné na konkrétny účel. Zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré s nami zdieľate priamo

Zhromažďujeme osobné údaje, keď nás požiadate o informácie o našej spoločnosti, zakúpite naše produkty, prihlásite sa do súťaže, alebo použijete aplikáciu našej spoločnosti. Budete informovaný o tom, aký druh údajov nám musíte poskytnúť povinne a aký druh údajov nám môžete poskytnúť dobrovoľne. Medzi druhy osobných údajov patria:

 • Osobné kontaktné údaje ako meno, adresa, sídlo, e-mail, telefónne číslo, fotka a demografické údaje vrátane veku, pohlavia, členov domácnosti, alebo polohy, IČO a DIČ.
 • Vaše systémové nastavenia, ktorými sú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenia newsletterov, členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy, sledované produkty, vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky.
 • Údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o produktoch a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia, platby a údaje o reklamáciách.
 • Údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, kedy ho prehliadate prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, najmä tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a taktiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a obchodných technológií na identifikáciu zariadení, ktoré zhromažďujú určité typy informácií v rámci vašej interakcie s našimi webovými stránkami a aplikáciami, ako sú IP adresy, preferencie prehliadania a stránky, ktoré ste navštívili, ako aj informácie o vašej návšteve (doba návštevy). Viac informácií sa nachádza v našich Pravidlách o súboroch cookie.
 • Prihlasovacie údaje, ak si u nás vytvoríte účet, alebo vaše údaje, ak vyplníte prieskum (meno, e-mailová adresa, prihlasovacie meno, užívateľské meno, heslo a bezpečnostná otázka).
 • Platobné údaje, ako je meno, číslo platobnej karty, dátum skončenia platnosti platobnej karty, fakturačná adresa a číslo bankového účtu.
 • Obsah generovaný užívateľom, vrátane všetkého obsahu (napr. fotografie, videá a osobné príbehy), ktorý vytvoríte a zdieľate prostredníctvom našich Stránok.
 • Informácie o zamestnaní ako je životopis a referencie.
 • Zhromažďujeme osobné údaje zo stránok sociálnych sietí tretích strán (ako je funkcia „Páči sa mi to“ na Facebooku, funkcia „Sledovať“ na Twitteri alebo funkcie YouTube) prostredníctvom takzvaných sociálnych zásuvných modulov. Účel zhromažďovania údajov a ďalšieho spracúvania a používania údajov poskytovateľovi na ich stránkach, ako aj práva a možnosti nastavenia ochrany súkromia, môžete nájsť v odkazoch príslušných poskytovateľov pre ochranu osobných údajov. Ak si neželáte, aby sociálna sieť tretej strany prepojila údaje zhromaždené prostredníctvom našich Stránok s vaším účtom na tejto sociálnej sieti, musíte sa odhlásiť z príslušnej sociálnej siete pred návštevou našich Stránok.

Informácie, ktoré zhromažďujeme z iných zdrojov

Zhromažďujeme o vás informácie z iných zdrojov, vrátane týchto:

 • Pridružené osoby skupiny Lindt,
 • Reklamní partneri a ďalšie spoločnosti (po uplatnení príslušných zásad ochrany osobných údajov a príslušných zákonov),
 • Spracovatelia platieb s cieľom chrániť všetkých našich zákazníkov pred potenciálnym podvodom,
 • Externé agregátory dát (napr. Google), a
 • Verejné zdroje, ako sú verejne dostupné zdroje, napr. sprístupnené vládne databázy a ďalšie verejne dostupné údaje.

Zhromaždené informácie môžu zahŕňať meno, adresu, vek, nákupné zvyky, preferencie a záujmy, internetovú reklamu, verejne dostupné informácie ako je obsah vygenerovaný užívateľom, blogy a aktualizácie v medziach povolených zákonom.

 

5.    INFORMÁCIE O OSOBNÝCH ÚDAJOCH DETÍ

Väčšina našich Stránok je navrhnutá a určená pre dospelých. Ak Stránka ponúka obsah mladším osobám, vyžiadame si pred zhromaždením údajov súhlas od zákonného zástupcu, ak sa budeme domnievať, že je to vhodné alebo nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov. Ak zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje detí, tieto údaje z našej databázy odstránime. Rodičia (alebo iní zákonní zástupcovia) dieťaťa nás môžu kontaktovať a požiadať o odstránenie údajov alebo zrušenie registrácie (kontaktné údaje viď. nižšie). Na tento účel môžeme požiadať o kópiu dokladu totožnosti, ktorý preukazuje rodičovský alebo iný obdobný vzťah k dieťaťu.

 

6.    PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI zhromažďuje a používa osobné údaje na rôzne účely. Voči každému takému spracúvaniu údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku (kontaktné údaje viď. nižšie). Vaše údaje zhromažďujeme, aby: 

 • sme vám mohli vytvoriť užívateľský účet a umožniť prihlásenie do tohto užívateľskému účtu, vrátane prípadného vernostného programu, ktorý je s ním spojený [na základe žiadosti dotknutej osoby alebo na účely splnenia zmluvy (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)].
 • sme mohli spracúvať a odosielať vaše objednávky a nákupy [na základe žiadosti dotknutej osoby alebo na účely splnenia zmluvy (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)].
 • sme si mohli zaistiť vernosť spotrebiteľov a poskytovať spotrebiteľom služby na mieru ako napríklad, aby:
  • sme vám mohli zasielať informácie, produkty alebo vzorky, o ktoré ste žiadali [na základe súhlasu dotknutej osoby (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)].
  • sme vás mohli kontaktovať ohľadne vašich otázok, sťažností alebo komentárov, a to prostredníctvom e-mailu, listu, telefónu alebo internetového chatu [na základe žiadosti dotknutej osoby alebo na účely splnenia zmluvy (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)].
  • sme vás mohli aktívnejšie zapojiť do našich produktov a služieb napríklad prostredníctvom zverejňovania vášho obsahu [na základe súhlasu dotknutej osoby (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)].
 • sme tieto údaje mohli používať na účely súťaží alebo reklamných akcií, do ktorých ste sa zapojili, alebo na účely vernostných programov, ktorých ste súčasťou, ako napríklad, aby:
  • sme mohli organizovať súťaže alebo reklamné akcie [na základe žiadosti dotknutej osoby alebo na účely splnenia zmluvy (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)].
  • sme mohli zverejňovať kontaktné údaje víťazov [na účely oprávnených záujmov (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR)].
  • vám umožnili zúčastniť sa nášho vernostného programu a v rámci programu s nami komunikovať [na základe žiadosti dotknutej osoby alebo na účely splnenia zmluvy (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) alebo na základe vášho súhlasu (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)].
 • sme vás mohli kontaktovať na marketingové účely, vrátane priameho marketingu a sociálnych funkcií na sociálnych sieťach [na základe súhlasu dotknutej osoby (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)], ako napríklad aby:
  • sme vám mohli zasielať naše letáky, pokiaľ ste sa k ich odberu prihlásili.
  • sme vám mohli navrhovať produkty alebo služby, o ktorých sa domnievame, že vás môžu zaujímať.
  • sme vám mohli ponúkať možnosť zúčastniť sa súťaží alebo reklamných akcií.
  • sme vás mohli kontaktovať prostredníctvom služby mobilných správ, ak ste sa k takej službe prihlásili. Pokiaľ vás budeme konať prostredníctvom partnera, oznámime vám jeho meno.
 • Zlepšovať naše Stránky (príp. v kombinácii s informáciami, ktoré získame od iných subjektov), s cieľom porozumieť lepšie vašim potrebám a ponúknuť vám lepšie služby, prispôsobiť stránky a produkty na mieru vašim potrebám a ponúkať vám reklamu na základe vašich záujmov [na základe súhlasu dotknutej osoby (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)], ako napríklad, aby:
  • sme mohli vyhodnocovať používanie našich Stránok s využitím údajov, ako sú informácie o prihlasovaní k účtu, používanie počítača a/alebo predchádzajúce používanie webových stránok.
  • sme mohli vyhodnocovať používanie našich Stránok s pomocou nástrojov sledovania. Viac informácií sa nachádza v našich Pravidlách o súboroch cookie.
  • sme mohli vylepšovať naše produkty a služby pomocou demografických informácií, profilovania spotrebiteľov a spätnej väzby spotrebiteľov.
  • sme mohli analyzovať účinnosť našej reklamy prostredníctvom súborov cookie alebo technológií sledovania.
  • sme Vám mohli na mieru prispôsobiť webové stránky na základe cielenej reklamy.
  • sme Vám mohli ponúkať sociálne funkcie prostredníctvom komunitných fór, tzv. programu „tell-a-friend“ alebo funkcií sociálnych sietí, ako je Facebook Connect [na základe súhlasu dotknutej osoby (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)].
  • sme mohli spracúvať vaše žiadosti o zamestnanie a prípadne posúdiť, či by ste boli vhodní pre iné pozície dostupné v našej spoločnosti [na základe súhlasu dotknutej osoby (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)].
 • Na účely interného riadenia, bezpečnosti a riadenia obchodných prípadov [na účely oprávnených záujmov (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR)], ako napríklad:
  • uskutočňovať bežnú prevádzku, údržbu a zabezpečenie Stránok LINDT & SPRÜNGLI.
  • Vykonávať demografické štúdie alebo audity.
  • Kontaktovať vás na účely spotrebiteľského prieskumu.
  • Riadiť riziká, spory a záznamy.
  • Plniť zákonné a regulačné požiadavky.

 

7.    PREČO POSKYTUJEME OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?

Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI neposkytuje vaše osobné údaje žiadnej tretej strane, ktorá má  v úmysle použiť ich na priame marketingové účely, ak ste na tieto účely neposkytli výslovný súhlas.

Vaše osobné údaje poskytujeme nasledujúcim kategóriám príjemcov:  

 • naše spriaznené osoby a spoločnosti zo skupiny LINDT & SPRÜNGLI,
 • obchodní partneri, ako sú držitelia licencie na značku alebo spoluorganizátori reklamnej akcie,
 • poskytovatelia služieb s účelom poskytovania služieb v mene spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI,
 • úrady zo zákonných dôvodov a potenciálni kupujúci na účely uskutočnenia konkrétnej transakcie.

Medzi spriaznené osoby, spoločnosti zo skupiny a držiteľov licencie na značku patria:

 • spoločnosť prijímajúca otázky a odovzdávajúca tieto otázky ďalšej spoločnosti, ktorá je oprávnená na ne odpovedať,
 • spoločnosť odovzdávajúca žiadosti o zamestnanie, ak sú adresované inej spoločnosti,
 • spoločnosť odovzdávajúca účet založený na svojich stránkach, stránkam inej spoločnosti, ak o to požiadate.

Medzi obchodných partnerov patria subjekty zúčastňujúce sa spoločnej reklamnej akcie alebo vernostného programu, ktoré vám plánujú zasielať informácie, ak ste k tomu udelili súhlas. Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI a jej obchodný partner môžu byť spoločnými prevádzkovateľmi vašich osobných údajov. Pravidlá ochrany osobných údajov tohto partnera sa budú vzťahovať na spracúvanie vašich osobných údajov týmto partnerom.

Na vašu žiadosť a za predpokladu, že nie sme zo zákona povinní si vaše osobné údaje ponechať, ich zo Stránok odstránime alebo anonymizujeme. Upozorňujeme však, že vaše osobné údaje môžu byť v tom prípade aj naďalej dostupné v databázach partnera, ak sme tieto údaje do tých databáz odovzdali predtým, ako sme od vás prijali príslušnú žiadosť.

Medzi poskytovateľov služieb patria:

 • reklamné, mediálne a marketingové agentúry zabezpečujúce a analyzujúce naše kampane,
 • poštovné a logistické spoločnosti dodávajúce vami objednané produkty,
 • subjekty spracúvajúce údaje, ktoré konajú na pokyn spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI, ako sú náborové agentúry, poskytovatelia služieb hostingu alebo zabezpečenia,
 • poskytovatelia webových analytických nástrojov.

Medzi úrady patria orgány verejnej moci, ktoré nás žiadajú o poskytnutie informácií v súlade s príslušným zákonom.

Medzi potenciálnych kupujúcich patria subjekty, s ktorými spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI rokuje o možnom predaji svojho podniku, značky alebo jej časti, prípadne v súvislosti s fúziou, zmenou ovládania alebo likvidáciou tohto podniku alebo značky.

Vyžadujeme, aby tieto tretie strany, ktoré sa môžu nachádzať mimo územia, z ktorého ste Stránky otvorili, dodržali všetky príslušné predpisy na ochranu osobných údajov a bezpečnostné požiadavky s ohľadom na vaše osobné údaje. Tieto tretie strany sú povinné chrániť osobné údaje v rovnakom rozsahu ako my. Ak úroveň ochrany osobných údajov v určitej krajine nespĺňa požiadavky predpisov na ochranu osobných údajov, ktoré platia v Slovenskej republike alebo v EÚ, zmluvne zabezpečujeme, aby bola ochrana vašich údajov vždy rovnaká ako v Slovenskej republike alebo v Európskom hospodárskom priestore (EHP). 

Spracúvanie osobných údajov v USA 

Najmä pre používateľov s bydliskom v členských štátoch EÚ je potrebné poznamenať, že z pohľadu EÚ Spojené Štáty Americké nemajú dostatočnú úroveň ochrany údajov, okrem iného kvôli problémom uvedeným v tejto časti. V rozsahu, v akom sme v týchto Zásadách ochrany osobných údajov vysvetlili, že príjemcovia údajov (ako Google, Facebook a Twitter) sa nachádzajú v USA, uzatvoríme s nimi zmluvu, aby sme zohľadnili vhodné opatrenia, zvyčajne štandardné zmluvné doložky a záruky. V súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Ak navrhneme sociálne zásuvné moduly, alebo ak svoj účet prepojíte s účtami na externých platformách ako je Facebook, môžeme zhromažďovať a spracúvať informácie týkajúce sa účtu. Ak sa spojíte s Facebookom, vaša identita na Facebooku, meno, e-mail, poloha, zoznam priateľov a profilová fotka budú uložené a budú používané na spojenie sa s vaším účtom na Facebooku, s cieľom poskytovania určitých funkcií na Stránkach. Používanie informácií získaných od vás (alebo informácií, pri ktorých ste to schválili) externou platformou sa riadi pravidlami ochrany osobných údajov tejto platformy a vaším nastavením danej služby. Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete.

 

Spracúvanie osobných údajov v USA 

Dotknuté osoby z členských štátov Európskej únie upozorňujeme, že z pohľadu Európskej únie nemajú v USA dostatočnú úroveň ochrany údajov, okrem iného v dôsledku problémov uvedených v tomto oddiele. Ak sa prijímatelia údajov poskytnutých v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov (ako je Google, Facebook a Twitter) nachádzajú v USA, zaistíme, aby naši partneri chránili vaše údaje na patričnej úrovni buď na základe zmluvy obsahujúcej štandardné zmluvné doložky v súlade s GDPR alebo na základe zaistenia certifikácie týchto spoločností v súlade s programom „Privacy Shield“.

Ak navrhneme sociálne zásuvné moduly, alebo ak svoj účet prepojíte s účtami na externých platformách ako je Facebook, môžeme zhromažďovať a spracúvať informácie týkajúce sa účtu. Ak sa spojíte s Facebookom, vaša identita na Facebooku, meno, e-mail, poloha, zoznam priateľov a profilová fotka budú uložené a budú používané na spojenie sa s vaším účtom na Facebooku, s cieľom poskytovania určitých funkcií na Stránkach. Používanie informácií získaných od vás (alebo informácií, pri ktorých ste to schválili) externou platformou sa riadi pravidlami ochrany osobných údajov tejto platformy a vaším nastavením danej služby. Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete.

8.    AKO ÚDAJE UCHOVÁVAME A ZABEZPEČUJEME A NA AKO DLHO?

Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI prijíma všetky primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom chrániť osobné údaje pred stratou, neoprávneným prístupom či odovzdaním a iným zneužitím.

Osobné údaje nepredáme, neodovzdáme ani neposkytneme žiadnym iným spôsobom tretím stranám, s výnimkou prípadov uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je nevyhnutné na daný účel, ako napríklad zasielanie letákov a ďalších marketingových oznámení, zodpovedanie otázok, riešenie problémov alebo poskytovanie nových a lepších služieb, či na základe zákonných požiadaviek (vedenie účtovníctva a plnenie daňových povinností). Sme oprávnení uchovávať údaje počas primeranej doby potom, ako prestanete využívať naše služby.

Na účely prípravy, uzavretia a plnenia zmluvy s naším zákazníkom používame osobné údaje po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Údaje po uplynutí tejto doby naďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby (3 roky a jeden rok po jej uplynutí v prípade zmlúv so spotrebiteľmi a 4 roky a jeden rok po jej uplynutí v prípade zmlúv s inými osobami) s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania týchto konaní a zvyšnú časť premlčacej doby po ukončení konania. Našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností (najmä účtovných a daňových) spracúvame osobné údaje po dobu najviac 10 rokov od príslušnej objednávky.

 

9.  AKÉ MÁTE PRÁVA?

Ako dotknutá osoba môžete uplatniť voči spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú – máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI spracúva;
 • Právo na opravu osobných údajov v prípade nepresných údajov, alebo neúplných osobných údajov;
 • Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“), a to v stanovených prípadoch, t. j. právo žiadať aby spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI zlikvidovala vaše osobné údaje a ďalej ich neuchovávala;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to v stanovených prípadoch;
 • Právo v stanovených prípadoch vzniesť námietku voči spracúvaniu, prípadne podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika), ak sa domnievate, že spracúvaním osobných údajov je porušené GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov v stanovených prípadoch, t. j. (i) právo dotknutej osoby získať (teda predovšetkým stiahnuť) osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI (ii) právo poskytnúť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby voči tomu spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI bránila, t. j. priame poskytnutie osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

 

10. AKO SA MÔŽETE DOSTAŤ K SVOJIM OSOBNÝM ÚDAJOM A OPRAVIŤ ICH?

Môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré uchovávame, prostredníctvom e-mailu onlineshop-sk@lindt.com. Máte právo nás informovať, ak chcete upraviť, aktualizovať alebo odstrániť svoje osobné údaje nachádzajúce sa v našich záznamoch. Ďalej máte právo požadovať vrátenie údajov, ktoré ste nám poskytli. Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť, uveďte prosím celé svoje meno a kontaktné údaje. Na tieto účely môžeme podľa nášho uváženia požadovať kópiu vášho dokladu totožnosti.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti ich spracúvaniu. Ak je spracúvanie založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas vziať kedykoľvek späť, čo samozrejme nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe vášho súhlasu pred tým, ako bol súhlas vzatý späť.

Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu marketingových oznámení, vrátane cielených reklamných správ, prostredníctvom možnosti odhlásenia alebo e-mailu onlineshop-sk@lindt.com.

Ďalej môžete obmedziť používanie sledovacích technológií (ako sú súbory cookie, kedy môžete nastaviť prehliadač tak, aby vás pred prijatím súboru cookie upozornil, alebo aby ich rovno zamietol).

Ak máte účet v spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI, môžete využiť príslušnú možnosť prihlásenia alebo odhlásenia.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LINDT & SPRÜNGLI

My ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI respektujeme vaše právo na soukromí. Mezi naše hlavní zásady patří:

 • Budeme chránit vaše soukromí a chceme vám nabízet služby šité na míru.

 • Osobní údaje jsou shromažďovány pro konkrétní účely na základě vašeho souhlasu nebo pro účely oprávněných zájmů v okamžiku, kdy jste s námi v interakci.

 • Máte právo být informováni o svých osobních údajích, mít k nim kdykoli přístup a požadovat jejich opravu nebo smazání.

 • Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme. Pokud to však bude zapotřebí a bude-li tak uvedeno nebo to schválíte, můžeme vaše údaje předávat společnostem ze skupiny, držitelům licence na značku, partnerům a dalším poskytovatelům služeb, kteří mohou mít vlastní pravidla ochrany osobních údajů.

 • Zaručujeme, že přijmeme veškeré přiměřené kroky za účelem ochrany vašich údajů před zneužitím a jejich zabezpečení.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LINDT & SPRÜNGLI

Ceníme si toho, že navštěvujete a používáte naše webové stránky, naše internetové obchody, naše aplikace a naše stránky na sociálních médiích (dále jen „Stránky“). Věříme, že se rádi dozvíte více o společnosti LINDT & SPRÜNGLI, o příběhu našich značek a o našich produktech a službách.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů vysvětlují, jak a pro jaké účely používáme údaje, které o vás shromáždíme prostřednictvím našich Stránek, našich offline programů, vašich návštěv našich maloobchodních prodejen nebo našich akcí.

 

KDY TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

JAK UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS?

JAK SPOLEČNOST LINDT & SPRÜNGLI ÚDAJE SHROMAŽĎUJE?  

INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH DĚTÍ

PROČ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

PROČ PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

JAK ÚDAJE UCHOVÁVÁME A ZABEZPEČUJEME A NA JAK DLOUHO?

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

 

1.    KDY TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

My zde ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI respektujeme vaše právo na soukromí při používání našich Stránek nebo při styku s námi v našich prodejnách nebo během našich akcí. Používáním našich Stránek nebo poskytnutím svých osobních údajů akceptujete postupy popsané v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Pravidly ochrany osobních údajů nesouhlasíte, naše Stránky prosím nepoužívejte a nenavštěvujte, ani nám neposkytujte osobní údaje.

Společnost LINDT & SPRÜNGLI si vyhrazuje právo tato Pravidla ochrany osobních údajů kdykoli změnit, takže je prosím pravidelně čtěte. Změny budou účinné po zveřejnění na těchto webových stránkách a budeme vás v dostatečném předstihu informovat o případných podstatných změnách.

2.    JAK UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS?

Budeme shromažďovat, používat a předávat vaše osobní údaje pouze v případě, že to bude přiměřené a zákonné. Ve většině případů vás o souhlas požádáme výslovně. Dále budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro právní účely, za účelem plnění smlouvy, nebo na základě našich oprávněných zájmů.

Požádáme vás o dodatečný souhlas, budeme-li potřebovat použít vaše osobní údaje pro účely, na které se tato Pravidla ochrany osobních údajů nevztahují. Nejste povinni souhlas udělit, ale pokud tak neučiníte, váš přístup k některým aktivitám může být omezen. Svůj souhlas můžete rovněž kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.

3.    JAK SPOLEČNOST LINDT & SPRÜNGLI ÚDAJE SHROMAŽĎUJE?

3.1.OSOBNÍ ÚDAJE

Tato Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje od fyzických osob nebo subjektů prostřednictvím řady zdrojů (například webových stránek, internetových obchodů a mobilních aplikací, sociálních sítí, akcí nebo služeb zapojení spotřebitelů) a v některých případech od třetích stran.

3.2. TYPY SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje pouze osobní údaje nezbytné pro konkrétní účel. Shromažďujeme následující osobní údaje:

Osobní údaje, které s námi sdílíte přímo

Shromažďujeme osobní údaje, když nás požádáte o informace o nás, zakoupíte naše produkty, přihlásíte se do soutěže, nebo použijete aplikaci naší společnosti. Budete informováni o tom, jaký druh údajů je povinný a jaký druh údajů nám můžete poskytnout dobrovolně. Mezi typy osobních údajů patří:

 • Osobní kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, fotka a demografické údaje, včetně věku, pohlaví, členů domácnosti nebo polohy.
 • Přihlašovací údaje, pokud si u nás otevřete účet, nebo vaše údaje, pokud vyplníte průzkum (jméno, e-mailová adresa, přihlašovací jméno, uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázka).
 • Platební údaje, jako je jméno, číslo platební karty, datum vypršení platnosti karty a fakturační adresa, když nakupujete naše produkty online nebo v jednom z našich obchodů.
 • Obsah generovaný uživatelem, včetně veškerého obsahu (např. fotografie, videa a osobní příběhy), který vytvoříte a sdílíte prostřednictvím našich Stránek.
 • Informace o zaměstnání, jako je životopis a reference, když se u nás ucházíte o práci.
 • Pokud dovolíte sdílet svoji polohu, abyste našli nejbližší prodejny Lindt Chocholate, údaje týkající se oblasti, kterou uvedete.

Informace shromažďované automaticky v rámci vaší interakce s našimi Stránkami

 • Dále používáme soubory cookie a další technologie sledování, které shromažďují určité typy informací v rámci vaší interakce s našimi webovými stránkami a aplikacemi, jako jsou IP adresy, preference prohlížení a stránky, které jste navštívili, jakož i informace o vaší návštěvě (doba návštěvy). Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.
 • Shromažďujeme osobní údaje ze stránek sociálních sítí třetích stran (jako je funkce „To se mi líbí“ na Facebooku, funkce „Sledovat“ na Twitteru nebo funkce YouTube) prostřednictvím takzvaných sociálních zásuvných modulů. Účel shromažďování údajů společností LINDT & SPRÜNGLI prostřednictvím zásuvných modulů vám umožňuje sdílení našeho obsahu na vašich vlastních stránkách na sociálních sítích. Další zpracování a používání údajů poskytovateli na jejich stránkách, jakož i práva a možnosti nastavení ochrany soukromí, lze nalézt v odkazech příslušných poskytovatelů na ochranu osobních údajů. Pokud nechcete, aby sociální síť společnosti LINDT & SPRÜNGLI nebo třetí strany propojila údaje shromážděné prostřednictvím našich Stránek s vaším účtem na této sociální síti, musíte se před návštěvou našich Stránek od příslušné sociální sítě odhlásit.

4.    INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH DĚTÍ

Většina našich Stránek je navržena a zamýšlena pro dospělé. Pokud Stránka nabízí obsah mladším osobám, získáme souhlas od rodiče nebo opatrovníka, než budeme osobní údaje shromažďovat, budeme-li se domnívat, že je to vhodné, nebo budou-li to vyžadovat příslušné zákony a předpisy (věk souhlasu se v jednotlivých zemích liší). Zjistíme-li, že nám byly předány osobní údaje dětí, budou z naší databáze odstraněny. Rodiče (nebo zákonní opatrovníci) dítěte nás mohou kontaktovat a požádat o odstranění údajů nebo zrušení registrace (kontaktní údaje viz níže). Pro tento účel můžeme požádat o kopii dokladu totožnosti prokazujícího rodičovský nebo opatrovnický vztah.

5.    PROČ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI shromažďuje a používá osobní údaje pro řadu účelů. Proti každému takovému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku (kontaktní údaje viz níže). Vaše údaje jsou shromažďovány pro následující účely:

 • umožnit vám vytvořit uživatelský účet a přihlašovat se k tomuto uživatelskému účtu, včetně případného věrnostního programu, který je s ním spojen. V těchto případech zpracováváme vaše údaje pro účely plnění smlouvy nebo na základě žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • pro účely zpracování a odeslání vašich objednávek a nákupů zpracováváme vaše údaje pro účely plnění smlouvy nebo na základě žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • zajistit věrnost spotřebitelů a poskytovat služby na míru, jako: 
  • zasílat vám informace, produkty nebo vzorky, o které jste požádali. V těchto případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
  • aktivněji vás zapojit do našich produktů a služeb například prostřednictvím zveřejňování vašeho obsahu. V těchto případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • kontaktovat vás ohledně vašich dotazů, stížností nebo komentářů, a to prostřednictvím e-mailu, dopisu, telefonu. V těchto případech zpracováváme vaše osobní údaje, včetně možných zvláštních kategorií osobních údajů, které nám byly poskytnuty s vaším předchozím souhlasem, za účelem zpracování vaší konkrétní žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • používat je pro soutěže nebo reklamní akce, do nichž jste se zapojili, nebo pro věrnostní programy, jichž se účastníte, jako:
  • pořádat soutěže nebo reklamní akce. V těchto případech zpracováváme údaje pro účely plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
  • zveřejňovat údaje vítězů na základě souhlasu vítěze (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, kde je zapotřebí), na základě zákonných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) nebo našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR); jak je definováno v oficiálních pravidlech či podrobnostech zveřejňovaných spolu s každou jednotlivou soutěží/reklamní akcí.
  • umožnit vám účastnit se našeho věrnostního programu a v rámci programu s námi komunikovat. V těchto případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, kde je to zapotřebí, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a za účelem vedení příslušného věrnostního programu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 • kontaktovat vás pro marketingové účely, včetně přímého marketingu a sociálních funkcí na sociálních sítích. V následujících případech dáváte souhlas ke zpracování těchto údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR:
  • zasílat vám naše letáky, pokud jste se k nim přihlásili.
  • navrhovat produkty nebo služby, o nichž se domníváme, že vás mohou zajímat.
  • nabízet vám možnost účastnit se soutěží nebo reklamních akcí.
  • kontaktovat vás prostřednictvím služby mobilních zpráv, pokud jste se k takové službě přihlásili. Pokud budeme jednat prostřednictvím partnera, sdělíme vám jeho jméno.
 • zlepšovat naše Stránky a/nebo kombinovat s informacemi, které obdržíme od jiných subjektů, s cílem pomoci porozumět vašim potřebám a nabízet vám lepší služby, včetně přizpůsobení stránek a produktů na míru, a poskytovat vám reklamu na základě vašich zájmů. V následujících případech máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, není-li uvedeno jinak:
  • vyhodnocovat používání našich Stránek s využitím údajů, jako jsou informace o přihlašování k účtu, užívání počítače a/nebo předchozí užívání webových stránek.
  • vyhodnocovat užívání našich Stránek pomocí nástrojů sledování užívaných na základě souhlasu uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo s naším oprávněným zájmem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.
  • vylepšovat naše produkty a služby pomocí demografických informací, profilování spotřebitelů a zpětné vazby spotřebitelů. V těchto případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
  • analyzovat účinnost naší reklamy, prostřednictvím souborů cookie nebo technologií sledování na základě vámi uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
  • na míru přizpůsobit vaši zkušenost s webovými stránkami na základě cílené reklamy. V těchto případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Více informací se nachází v našich Pravidlech ohledně souborů cookie.
 • nabízet vám sociální funkce prostřednictvím komunitních fór, tzv. programu „tell-a-friend“ nebo funkcí sociálních sítí, jako je Facebook Connect. V těchto případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • zpracovávat vaše žádosti o zaměstnání a případně posoudit, zda byste byli vhodní pro jiné pozice dostupné v naší společnosti. V těchto případech zpracováváme vaše data pro účely plnění smlouvy nebo na základě žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR nebo na základě vašeho souhlasu (kde je vyžadován) podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • pro účely interního řízení, bezpečnosti a řízení obchodních případů. V následujících případech máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR:
  • vyhodnocovat používání našich Stránek s využitím údajů, jako jsou informace o přihlašování k účtu, užívání počítače a/nebo předchozí užívání webových stránek.
  • vést běžný provoz, údržbu a zabezpečení Stránek LINDT & SPRÜNGLI.
  • provádět demografické studie nebo audity.
  • kontaktovat vás pro účely spotřebitelského průzkumu.
  • řídit rizika, spory a záznamy.
  • plnit zákonné a regulační požadavky.
 • plnit zákonné a regulatorní požadavky. V těchto případech zpracováváme vaše údaje v rozsahu nezbytném pro splnění zákonných povinností, kterým podléháme dle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

6.    PROČ PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI nepředává vaše osobní údaje žádné třetí straně, která má v úmyslu je použít pro přímé marketingové účely, pokud jste k tomu neposkytli konkrétní souhlas.

Vaše osobní údaje předáváme následujícím kategoriím příjemců:

 • naše spřízněné osoby a společnosti ze skupiny LINDT & SPRÜNGLI
 • obchodní partneři, jako jsou držitelé licence na značku nebo spoluorganizátoři reklamní akce
 • poskytovatelé služeb za účelem poskytování služeb jménem společnosti LINDT & SPRÜNGLI
 • úřady ze zákonných důvodů a potenciální kupující pro provedení konkrétní transakce.

Další informace o příjemcích:

 • Mezi spřízněné osoby, společnosti ze skupiny a držitele licence na značku patří
  • společnost přijímající dotazy a předávající je další společnosti, která je oprávněna odpovídat.
  • společnost předávající žádosti o zaměstnání, jsou-li adresovány jiné společnosti.
  • společnost převádějící účet založený na svých stránkách na stránky jiné společnosti, pokud o to požádáte.
 • Mezi obchodní partnery patří
  • subjekty účastnící se společné reklamní akce nebo věrnostního programu, které vám chtějí zasílat informace, pokud jste k tomu udělili souhlas. Společnost LINDT & SPRÜNGLI a partner mohou být společnými správci vašich osobních údajů. Pravidla ochrany osobních údajů tohoto partnera se budou vztahovat na zpracování vašich osobních údajů tímto partnerem.
 • Na vaši žádost a za předpokladu, že nejsme ze zákona povinni si vaše osobní údaje ponechat, je ze Stránek odstraníme nebo anonymizujeme. Upozorňujeme však, že vaše osobní údaje mohou být stále dostupné v databázích partnera, pokud tam byly předány před tím, než jsme od vás obdrželi příslušnou žádost.
 • Mezi poskytovatele služeb patří
  • reklamní, mediální a marketingové agentury zajišťující a analyzující naše kampaně.
  • poštovní a logistické společnosti dodávající vámi objednané produkty.
  • subjekty zpracovávající údaje jednající na pokyn společnosti LINDT & SPRÜNGLI, jako jsou náborové agentury, poskytovatelé služeb hostingu nebo zabezpečení.
  • poskytovatelé webových analytických nástrojů.
 • Mezi úřady patří
  • orgány veřejné moci žádající nás o předání informací v souladu s příslušným zákonem.
 • Mezi potenciální kupující patří
  • subjekty, kterým společnost LINDT & SPRÜNGLI prodá svůj podnik nebo značku nebo jejich část, případně v souvislosti s fúzí, změnou ovládání nebo likvidací tohoto podniku nebo značky.

Výše uvedené subjekty a entity budou zpracovávat data dle jejich povahy jako autonomní správci dat dle příslušných právních předpisů nebo jako zpracovatelé dat.

Požadujeme, aby tyto třetí strany, které se mohou nacházet mimo zemi, z níž jste Stránky otevřeli, dodržovaly všechny příslušné zákony na ochranu osobních údajů a bezpečnostní požadavky s ohledem na vaše osobní údaje. Tyto třetí strany jsou povinny chránit osobní údaje ve stejném rozsahu jako my. Pokud úroveň ochrany osobních údajů v určité zemi nesplňuje požadavky zákonů na ochranu osobních údajů, které platí v České republice nebo v EU, smluvně zajišťujeme, aby byla ochrana vašich údajů vždy stejná jako v České republice nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP).

 

Zjistěte více o zpracovávání údajů v USA

Různí externí poskytovatelé služeb mají sídlo v USA. Rádi bychom upozornili uživatele s bydlištěm nebo sídlem ve Švýcarsku/evropského hospodářského prostoru (EHP), že v USA americké úřady zavedly monitorovací opatření, která obecně umožňují uchovávání všech osobních údajů týkajících se všech osob, jejichž údaje byly předány ze Švýcarska/EHP do USA. Děje se tak bez rozdílu, omezení a výjimky na základě sledovaného cíle a bez objektivního kritéria, což umožňuje americkým úřadům omezit přístup k údajům a jejich pozdější použití na velice specifické a přísně omezené účely, které mohou ospravedlňovat zásahy spojené s přístupem k těmto údajům i jejich používáním. Dále bychom rádi upozornili, že v USA neexistují žádné soudní opravné prostředky s ohledem na příslušné osoby ze Švýcarska/EHP, které by umožnily získat přístup k jejich údajům a tyto údaje opravit nebo vymazat, a neexistuje ani žádná účinná právní ochrana proti obecným přístupovým právům amerických úřadů. Odkazujeme osoby, jichž se to týká, na tuto právní a faktickou situaci, aby mohly učinit náležité informované rozhodnutí, zda budou souhlasit s použitím svých osobních údajů.

Zejména uživatele se sídlem v členských státech EU upozorňujeme, že z pohledu Evropské unie nemají USA dostatečné úrovně ochrany údajů, mimo jiné v důsledku problémů uvedených v tomto oddílu. V rozsahu, v němž jsme v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů vysvětlili, že příjemci údajů (jako je Google, Facebook a Twitter) se nachází v USA, buď na základě smlouvy nebo zajištění certifikace těchto společností v souladu se systémem „EU-US Privacy Shield“ nebo „Swiss-US Privacy Shield“ zajistíme, aby naši partneři chránili vaše údaje na náležité úrovni.

 

Pokud navrhneme sociální zásuvné moduly, nebo pokud svůj účet propojíte s účty na externích platformách, jako je Facebook, můžeme shromažďovat a zpracovávat informace týkající se účtu. Pokud se spojíte s Facebookem, vaše identita na Facebooku, jméno, e-mail, poloha, seznam přátel a profilová fotka budou uloženy a budou používány pro spojení s vaším účtem na Facebooku s cílem poskytovat určité funkce na Stránkách. Používání informací obdržených od vás (nebo vámi schválených) ze strany externí platformy se řídí pravidly ochrany osobních údajů této platformy a vaším nastavením dané služby. Více informací viz pravidla ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

7.    JAK ÚDAJE UCHOVÁVÁME A ZABEZPEČUJEME A NA JAK DLOUHO?

Společnost LINDT & SPRÜNGLI přijímá veškerá přiměřená technická a organizační opatření s cílem chránit osobní údaje před ztrátou, neoprávněným přístupem či předáním a jiným zneužitím.

Osobní údaje nebudou prodávány, předávány ani jinak poskytovány žádným třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v Pravidlech ochrany osobních údajů.

Uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je nezbytné pro daný účel, jako je zasílání letáků a dalších marketingových sdělení, zodpovídání dotazů, řešení problémů nebo poskytování nových a lepších služeb, či na základě zákonných požadavků. Jsme oprávněni uchovávat údaje po přiměřenou dobu poté, co naše služby přestanete využívat. Po uplynutí určité doby údaje bezpečným způsobem odstraníme nebo zničíme, pokud nemáme zákonnou povinnost informace uchovávat déle.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou zejména:

 1. k poskytnutí služeb, které požadujete, nebo k nimž jste udělili souhlas ve výše uvedeném rozsahu;
 2. k použití sledovací reklamy a služeb analýzy v rozsahu našich oprávněných zájmů.

Obecně platí následující doby trvání:

 1. osobní údaje o uživatelském účtu: dokud uživatel/ka neodstraní svůj účet po dobu nejdéle 3 měsíců; po tomto období společnost LINDT & SPRÜNGLI uchová pouze ta data, která jsou nezbytná pro splnění zákonných nebo daňových povinností.
 2. osobní údaje týkající se objednávek: po omezenou dobu stanovenou příslušným zákonem.
 3. osobní údaje o online žádosti o zaměstnání: na dobu nezbytně nutnou co se týče zpracování osobních údajů z žádosti o zaměstnání, s přihlédnutím k na naší potřebě zodpovídat otázky nebo řešit problémy a splňovat zákonné požadavky dle platného práva. S vaším souhlasem je můžeme uchovávat delší dobu, například abychom vás mohli kontaktovat v případě, že se objeví pro vás vhodná pracovní příležitost v budoucnu.
 4. osobní údaje pro marketingové účely: dokud uživatel/ka neodvolá svůj souhlas nebo nesouhlasí se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.
 5. osobní údaje uživatelů, kteří se účastní soutěže společnosti LINDT & SPRÜNGLI: po omezenou dobu stanovenou příslušným zákonem.
 6. osobní údaje uživatelů, kteří žádají o informace, zasílají komunikaci, stížnost nebo dotazy společnosti LINDT & SPRÜNGLI: do konečného vyřízení žádosti/stížnosti uživatelů, následně je společnost LINDT & SPRÜNGLI uchová, pokud je to nezbytné pro prosazování svého oprávněného zájmu (např. v případě stížností nebo dotazů pro potřeby obhajoby).

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, která se nám jeví jako vhodná k ochraně vašich údajů, které uchováváme před manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou a neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně aktualizována v souladu s technologickým vývojem.

Ochranu vlastních interních firemních údajů bereme také velmi vážně. Naši zaměstnanci a spolupracující poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat předpisy o ochraně údajů. Kromě toho se jim poskytuje přístup k osobním údajům pouze v nezbytném rozsahu.

8.    JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Můžete kdykoliv vznést námitky proti zpracování svých údajů. Máte následující práva:

Právo na přístup: Máte právo požadovat nahlédnutí do svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, kdykoli a zdarma, pokud tyto údaje zpracováváme. Můžete si ověřit, které z vašich osobních údajů zpracováváme a zda je používáme v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Právo na opravu: Máte právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů a být o této opravě informován. V takovém případě informujeme subjekt příslušných údajů o provedených opravách, není-li to nemožné nebo spojeno s nepřiměřeným úsilím.

Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo na výmaz vašich osobních údajů. V jednotlivých případech může být právo na výmaz vyloučeno.

Právo na omezení zpracování: Za určitých podmínek máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, bezplatně v čitelném formátu.

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu: Máte právo odvolat se k příslušnému dozorčímu orgánu proti způsobu zpracování vašich osobních údajů.

Právo na zrušení: Máte právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas. Zpracovatelské činnosti provedené v minulosti na základě vašeho souhlasu se však vaším zrušením nestanou nezákonnými.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat na privacy.ske@lindt.com.

Máte-li účet u společnosti LINDT & SPRÜNGLI, můžete příslušné možnosti využít přímo ve svém účtu a změnit například předvolby pro přihlášení/odhlášení.

9. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Lindt & Sprűngli CEE s.r.o., Karolinská 1, 186 00 Praha, Tel +420 222 316 488, IČ: 27928951, provozuje tyto webové stránky a Stránky odkazující na tato Pravidla ochrany osobních údajů. Společnost Lindt & Sprüngli působí jako správce osobních údajů, které zpracovává v rámci těchto Pravidel ochrany osobních údajů a zajišťování souladu zpracovávání osobních údajů s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Máte-li obavy ohledně možného zásahu do soukromí nebo zneužití vašich osobních údajů z naší strany, nebo máte-li dotazy či komentáře, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho internetového formuláře:  https://www.lindt.sk/napiste-nam , e-mailem na privacy.ske@lindt.com , nebo nám napsat na výše uvedenou adresu.

 

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2019