Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

PODMIENKY POUŽÍVANIA PLATNÉ PRE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, E-SHOPY, APLIKÁCIE A INÉ STRÁNKY NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

V LINDT & SPRÜNGLI ste našli partnera, ktorý sa venuje výrobe tých najlepších svetových čokolád. Sme radi, že vás môžeme privítať na našej webovej stránke.
Podporujeme dôveru našich návštevníkov v našu online prítomnosť prostredníctvom našich webových stránok, e-shopov, aplikácií a sociálnych stránok (ďalej len „Stránky“).
Podmienky používania sa vzťahujú na návštevníkov, fanúšikov alebo partnerov alebo kohokoľvek, kto interaguje s našimi Stránkami. Váš prístup k Stránkam LINDT & SPRÜNGLI (ktoré prevádzkujeme na vlastných platformách alebo na platformách tretích strán) a ich používanie sa riadia týmito Podmienkami používania. Vstupom na naše Stránky, ich prehliadaním a používaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili, porozumeli a prijali Podmienky používania.
Vyhradzujeme si právo príležitostne aktualizovať Podmienky používania, najmä z právnych alebo regulačných dôvodov alebo aby sme umožnili optimálne fungovanie Stránok.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

LINDT & SPRÜNGLI je vlastníkom alebo oprávneným používateľom všetkých autorských práv, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva vo všetkých textoch, obrázkoch a ďalšom obsahu na Stránkach. Umožňujeme vám prehliadať Stránky a reprodukovať úryvky pre vlastnú potrebu, avšak ponechajte nedotknuté všetky upozornenia na autorské práva a ochranné známky. Vyhotovovanie kópií, predaj alebo používanie na komerčné účely nie je povolené.
Zaručujete sa, že ste vlastníkom všetkých práv týkajúcich sa akéhokoľvek príspevku (vrátane nápadu, spätnej väzby alebo know-how) zverejneného na Stránkach, alebo že ste získali povolenie zdieľať ich s nami. Súhlasíte tiež s tým, že spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI môže opätovne použiť váš príspevok bez kompenzácie.
Za dodatočné informácie (ako sú obrázky, text, súbory, médiá), ku ktorým môžete mať prístup na Stránkach, zodpovedá výlučne zdroj, z ktorého takýto obsah pochádza. LINDT & SPRÜNGLI nezaručuje, že vaše používanie akéhokoľvek obsahu prezentovaného na Stránkach neporuší práva tretích strán.

ĎALŠIE INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S NAŠIMI STRÁNKAMI

Všetky osobné údaje, ktoré s nami zdieľate prostredníctvom internetu, sú chránené v súlade s naším Oznámenním o ochrane osobných údajov. Žiadame vás, aby ste si pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov pozorne prečítali Oznámenie o ochrane osobných údajov.
Nepoužívajte naše Stránky na účely porušovania súkromia tretích osôb alebo očierňovania spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI, jej používateľov alebo partnerov alebo napádania našich systémov vírusmi alebo bezpečnostnými problémami.
Môžete odkazovať na naše Stránky za predpokladu, že žiadnym spôsobom nenaznačíte, že ste osobou s nami spriaznenou alebo že vás podporujeme. Nesmiete používať „rámovanie“ („framing“), „priame prepojenie“ („deep linking“) alebo podobné praktiky a musíte zabezpečiť, že odkaz na Stránku sa otvorí v samostatnom okne.

VAŠE HODNOTENIA, RECENZIE A INÉ SVEDECTVÁ O NAŠICH PRODUKTOCH

LINDT & SPRÜNGLI víta vašu spätnú väzbu na naše produkty a služby prostredníctvom našich vernostných programov alebo na našich Stránkach a platformách. Hodnotenia produktov musia byť pravdivé a konštruktívne. Ďalej si vyhradzujeme právo upraviť dĺžku, pravopis atď. vašich komentárov a znova uverejniť vaše komentáre v marketingových alebo komunikačných materiáloch.

ONLINE AKCIE A SÚŤAŽE

Môžete sa zúčastniť online propagačných akcií a súťaží, ktoré prevádzkujeme na našich Stránkach, bez akejkoľvek povinnosti nakupovať alebo objednávať produkty alebo služby. Pravidlá každej akcie sú oznámené spolu s podrobnosťami o vstupe do akcie. Výhercov budeme písomne informovať. Na zhromažďovanie osobných údajov na účely propagácie alebo súťaže sa vzťahuje naše Oznámenie o ochrane osobných údajov.

VÁŠ ÚČET U NÁS

Ak si založíte účet na niektorej z našich Stránok, zodpovedáte vo všetkých ohľadoch za pravdivosť, presnosť a aktuálnosť vašich osobných údajov poskytnutých pri registrácii. Ak sa vaše osobné údaje zmenia alebo ak si želáte zrušiť svoj Účet, môžete nám to oznámiť tým spôsobom, že nás budete kontaktovať na čísle +44 20 8602 4100 alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára: www.lindt.co.uk/contact-us/.
Po registrácii dostanete heslo. Heslo je potrebné uchovať v tajnosti, pretože v prípade nedodržania tajnosti hesla nesiete za túto skutočnosť výhradnú zodpovednosť.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu alebo zrušiť účty bez predchádzajúceho upozornenia v prípade porušenia Podmienok používania alebo, ak sa podľa vlastného uváženia rozhodneme, že by to bolo v najlepšom záujme spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI urobiť tak.

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ

Hoci je naším cieľom ponúknuť vám tie najlepšie možné služby, nesľubujeme, že služby na Stránkach budú spĺňať vaše štandardy, že služby budú bezchybné alebo že Stránky budú dostupné kedykoľvek. Upozorňujeme, že niektoré online ponuky alebo novinky dostupné na našich Stránkach môžu obsahovať informácie o produktoch a službách, ktoré nie sú vo vašej krajine na predaj.
Ako službu našim návštevníkom môžu naše Stránky obsahovať hypertextové odkazy smerujúce na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované alebo kontrolované spoločnosťou LINDT & SPRÜNGLI alebo spoločnosťami s ňou spriaznenými. Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI nenesie zodpovednosť za tieto stránky, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah, zákonnosť, presnosť alebo funkcie.
Hoci spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI vynakladá primerané úsilie na elimináciu vírusov alebo iných deštruktívnych počítačových kódov zo Stránok, spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI neposkytuje žiadnu záruku a nepreberá žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k vírusom alebo takýmto počítačovým kódom.
Nevylučujeme zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb v dôsledku našej nedbanlivosti. Avšak v rozsahu povolenom akýmkoľvek príslušným zákonom, spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI, spoločnosti s ňou spriaznené a ich predstavitelia, riaditelia, zamestnanci, akcionári alebo zástupcovia ktorejkoľvek z nich, vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek stratu zisku alebo priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu akejkoľvek povahy (vrátane očakávaných úspor alebo zbytočných výdavkov) vyplývajúcich z vášho prístupu, používania alebo spoliehania sa na naše Stránky alebo v súvislosti s nimi, bez ohľadu na to, či takéto strata alebo poškodenie by nastali pri bežnom priebehu udalostí, sú primerane predvídateľné alebo sú spôsobené akoukoľvek chybou alebo opomenutím na Stránkach (či už z nedbanlivosti alebo nie). Okrem toho spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI, spoločnosti s ňou spriaznené a ich funkcionári, riaditelia, zamestnanci, akcionári alebo zástupcovia ktorejkoľvek z nich v každom prípade vylučujú akúkoľvek zodpovednosť a zodpovednosť v súvislosti s vaším používaním alebo prístupom na webové stránky tretích strán.
V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa výslovne vzdávate všetkých nárokov voči spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI, jej úradníkom, riaditeľom, zamestnancom, akcionárom, spoločnostiam s ňou spriazneným alebo zástupcom, ktoré môžu vyplynúť z vášho používania alebo prístupu na naše Stránky.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

Podmienky používania sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu, bez toho, aby sa uplatňovali princípy medzinárodného práva súkromného a strany sa pri riešení akéhokoľvek sporu týkajúceho sa týchto podmienok podriaďujú výlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu. Výlučným miestom jurisdikcie v súvislosti s používaním Stránok je Anglicko, Spojené kráľovstvo.
Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Lindt & Sprüngli (UK) Ltd., so sídlom 4 New Square, Feltham, Middlesex, TW14 8HA alebo tretie osoby v jej mene. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Podmienok používania, kontaktujte nás prostredníctvom online formulára: http://www.lindt.co.uk/contact-us/ alebo nám napíšte na vyššie uvedenú adresu.
Ak sa zistí, že ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok je nezákonné alebo inak nevymožiteľné, takéto ustanovenie bude vymazané z Podmienok používania a zostávajúce ustanovenia Podmienok používania budú naďalej platné a účinné.