Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

spoločnosti Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o., so sídlom Praha - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 18600,  IČO 27928951, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 127165, konajúc prostredníctvom svojej organizačnej zložky  Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. – organizačná zložka, so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava – Staré mesto; , IČO: 54 252628, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, Oddiel: Po, Vložka číslo:8781/B (ďalej len  „LINDT & SPRÜNGLI“ alebo „Predávajúci“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI sa delia na nasledujúce kategórie:

1) Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len „Obchodné podmienky“); a 

2) Všeobecné návštevné podmienky webových stránok, internetového obchodu, aplikácií, sociálnych sietí a obdobných médií (ďalej len „Návštevné podmienky“). 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

I.          Úvodné ustanovenia

1.      Tieto Obchodné podmienky upravujú nákup v internetovom obchodne (e-shop), ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou LINDT & SPRÜNGLI na internetovej stránke www.lindt.sk (ďalej len „Internetový obchod“).

2.      Tieto obchodné podmienky sú vydané najmä na základe a v súlade s/so 

(a)      ustanovením § 52 a nasl.; § 588 a nasl. ako aj inými relevantnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“),

(b)     zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOS“), a

(c)      zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOS – e-obchod“).

3.      Zákazníkom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci“) môže byť spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 OZ (ďalej len „Spotrebiteľ“) alebo akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba (vrátane podnikateľa v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“)).

4.      Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu alebo v súvislosti s ňou.

5.      Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje výslovný súhlas s Obchodnými podmienkami a s Reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok (a je bližšie definovaný v čl. V. Obchodných podmienok), a potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami a s Reklamačným poriadkom riadne oboznámil. Predávajúci upozorní Kupujúceho dostatočným spôsobom na Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok pred uzavretím kúpnej zmluvy a zároveň umožní Kupujúcemu, aby sa s nimi riadne oboznámil.

6.      Na úpravu vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sa nevzťahujú ustanovenia zamerané na ochranu spotrebiteľa.

7.      Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť či dopĺňať ustanovenia Obchodných podmienok. Práva a povinnosti, ktoré vznikli podľa pôvodného znenia Obchodných podmienok nie sú novým znením týchto podmienok dotknuté.

8.      Ak by niektoré z ustanovení Obchodných podmienok v budúcnosti bolo vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, Predávajúci sa zaväzuje, že namiesto tohto ustanovenia doplní do Obchodných podmienok také ustanovenie, ktoré svojím významom bude čo najviac zodpovedať neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého ustanovenia nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok. 

 

II.      Základné údaje

Prevádzkovateľ obchodu a Predávajúci: Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o., konajúc prostredníctvom svojej organizačnej zložky  Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. – organizačná zložka

Sídlo Predávajúceho:  Žižkova 9, 811 02 Bratislava – Staré mesto

IČO: 54 252628 DIČ: [...]

Predávajúci je zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8781/B

Bankové spojenie/ Číslo účtu: SK4873000000009000044450

Kontaktné údaje: +420 222 316 488                

E-mail: onlineshop-sk@lindt.com

 

III.   Uzavretie zmluvy

1.      Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponuka Predávajúceho) je zverejnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na webových stránkach Internetového obchodu. Ponuka Predávajúceho obsahuje označenie tovaru a popis jeho hlavných vlastností. Cena tovaru je uvedená eurách a zahŕňa údaj o tom, či ide o cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), resp. či cena už DPH zahŕňa a v akej výške.   

2.      Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky Predávajúcemu skontrolovať a meniť údaje uvedené Kupujúcim v objednávke. Pred odoslaním objednávky si Kupujúci z možností ponúkaných Predávajúcim v Internetovom obchode vyberie spôsob platby a spôsob doručenia tovaru. Predávajúci výslovne upozorní Kupujúceho, či zvolený spôsob platby a doručenia podlieha ďalším poplatkom zo strany Predávajúceho. Predávajúci zároveň informuje Kupujúceho o cene každého spôsobu doručenia tovaru, vrátane údajov o tom či ide o cenu s alebo bez DPH.

3.      Objednávku Kupujúci potvrdí a odošle Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Predávajúci Kupujúceho pred odoslaním objednávky výslovne upozorní, že odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí s aktuálnym znením Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúci zároveň zakliknutím príslušného políčka potvrdí, že sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI a že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely, ktoré budú v súhlase výslovne uvedené.

4.      Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú okamihom, kedy Predávajúci doručí Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky, pričom toto potvrdenie o prijatí objednávky zasiela Predávajúci Kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol vo svojej objednávke.

5.      Prílohou potvrdenia o prijatí objednávky je aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI a aktuálne znenie Pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI.

6.      Uzavretú kúpnu zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť iba dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zo zákonných dôvodov. Predávajúci je bez ďalšieho oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru Kupujúcemu, ak i) z dôvodu na strane tretích osôb Predávajúci nie je objektívne schopný dodať Kupujúcemu objednaný tovar v primeranej lehote alebo ii) tovar sa už nevyrába alebo iii) tovar sa už nedodáva alebo iv) sa významným spôsobom zmenila nákupná cena, t. j. cena za ktorú Predávajúci nakupuje tovar u svojho dodávateľa alebo v) vyjde najavo, že Kupujúci už skôr porušil zmluvu uzavretú s Predávajúcim.  

7.      Predávajúci ďalej upozorňuje Kupujúceho, že kúpna zmluva medzi stranami sa nebude považovať za uzavretú, ak bude mať Predávajúci oprávnené pochybnosti o skutočnej identite Kupujúceho alebo ak informácie o objednanom tovare (predovšetkým o jeho cene) uvedené v Internetovom obchode budú zjavne chybné. V prípade, že Kupujúci Predávajúcemu už pred zistením skutočností podľa predchádzajúcej vety zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, Predávajúci zaplatenú čiastku bezodkladne vráti Kupujúcemu späť.   

8.      Na tovar, ktorý je Kupujúcemu poskytnutý Predávajúcim zadarmo, ako darček alebo obdobná pozornosť za vykonanie nákupu u Predávajúceho (ďalej len „Dar“), sa nevzťahujú ustanovenia o kúpnej zmluve a daný vzťah sa riadi právnou úpravou o darovacej zmluve podľa OZ. Darovacia zmluva je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je Kupujúci povinný Predávajúcemu vrátiť Dar spoločne s tovarom, od ktorého kúpy Kupujúci odstúpil. [A1] 

9.      Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Predávajúci archivuje informácie o uzavretých kúpnych zmluvách a to po dobu 5 rokov. Na žiadosť Kupujúceho mu Predávajúci potvrdí údaje o uzavretej kúpnej zmluve. Kupujúci znáša náklady, ktoré mu vzniknú pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie a náklady na telefonické hovory). Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie. Telefónne linky Predávajúceho určené pre komunikáciu s Kupujúcim zodpovedajú základnej sadzbe operátora.

10.  Predávajúci nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 10 ZoOS.[A2] 

 

IV.    Podmienky dodania

1.      Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v súlade so spôsobom dodania, ktorý Kupujúci zvolil vo svojej objednávke; a to buď formou osobného odberu tovaru Kupujúcim, alebo prostredníctvom zmluvnej prepravnej služby. Miesto dodania je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke. V prípade dodania tovaru zmluvnou prepravnou službou, je nutné zaplatiť kúpnu cenu vopred, a to prostredníctvom platobnej brány Predávajúceho. Platba kúpnej ceny na dobierku nie je možná. Dodanie tovaru prebehne podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu. Účtovný doklad bude priložený k zásielke.

2.      Pri dodaní tovaru prostredníctvom zmluvnej prepravnej služby je Kupujúci oprávnený zvoliť časové rozmedzie dodania tovaru podľa svojej objednávky, a to v rámci termínov navrhovaných Predávajúcim. Predávajúci výslovne Kupujúceho upozorňuje, že najbližší možný termín dodania je 3 dni odo dňa uzavretia príslušnej kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.  

3.      Cenu dopravy ako aj prípadné cenové zvýhodnenie pri nákupe tovaru nad určitú čiastku Predávajúci oznámi Kupujúcemu najneskôr pred odoslaním jeho objednávky.

4.      Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky od prepravnej služby riadne skontrolovať, či je prepravný obal neporušený. Ak je obal poškodený, uvedie Kupujúci túto informáciu do odovzdávacieho protokolu prepravnej služby.

5.      Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru len na území Slovenskej republiky.

 

V.       Práva vyplývajúce z vadného plnenia (Reklamačný poriadok)

1.      Práva a povinnosti vyplývajúce z plnenia, ktoré má vady sa spravujú príslušnými ustanoveniami OZ a ObchZ (predovšetkým ust. § 499 a nasl.; § 596 a nasl. a §619 nasl. OZ v prípade zmlúv uzavretých s Kupujúcim - spotrebiteľom a ust. § 422 a nasl. ObchZ v prípade zmlúv uzavretých s Kupujúcim - podnikateľom).

2.      Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že v čase prevzatia tovaru Kupujúcim:

a)    má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, resp. – ak výslovné dojednanie chýba – že tovar má vlastnosti deklarované Predávajúcim alebo výrobcom tovaru alebo také vlastnosti, ktoré Kupujúci odôvodnene očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi uvedenej reklamy,

b)   tovar možno použiť na účely, ktoré Predávajúci uvádza alebo na ktoré sa tovar tohto druhu obvykle používa,

c)    tovar svojou akosťou, resp. vyhotovením zodpovedá dohodnutej vzorke alebo predlohe (platí len v prípade, ak bola akosť tovaru alebo jeho vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy),

d)   množstvo, miera, resp. hmotnosť tovaru zodpovedá dohodnutým parametrom, a

e)    tovar spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov.

3.      Kupujúci je oprávnený uplatniť u Predávajúceho nároky zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamácia) do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak je na tovare uvedený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, môže Kupujúci uplatniť právo vyplývajúce z vád tovaru len do dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale tovaru.

4.      Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť tovaru (t. j. zakúpeného potravinového výrobku) do dátumu jeho použiteľnosti alebo minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale tovaru (ďalej len „Záručná doba“).

5.      Kupujúci je povinný dodržať podmienky skladovania tovaru, ktoré sú uvedené na obale tovaru, príp. oznámené Kupujúcemu Predávajúcim pri nákupe. Kupujúci musí pri skladovaní tovaru a manipulácii s ním brať do úvahy osobitné vlastnosti tovaru spočívajúce v jeho charaktere cukrárskeho, resp. čokoládového výrobku.

6.      Kupujúci nesmie porušiť obal reklamovaného výrobku (t. j. otvoriť reklamovaný výrobok), s výnimkou prípadov, v ktorých pred otvorením výrobku nie je možné zistiť vady tovaru. Nároky Kupujúceho zo zodpovednosti z vád tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka za akosť zaniknú, ak neboli uplatnené u Predávajúceho v Záručnej dobe.  

7.      Ak tovar nemá vyššie uvedené vlastnosti, má Kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, ibaže by to vzhľadom na povahu tovaru bolo neprimerané. Ak sa však vada týka iba súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti; ak to nebude možné, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy. Ak by vzhľadom na povahu vady bolo dodanie nového tovaru bez vád pre Predávajúceho neprimerané, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady (namiesto výmeny vadného tovaru za tovar bez vád), najmä ak je možné vadu odstrániť bezodkladne. Právo žiadať dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať z dôvodu opakovaného výskytu vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má Kupujúci aj právo na odstúpenie od zmluvy.

8.      Ak má tovar vady a Kupujúci neodstúpi od zmluvy a ani neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčasti alebo na opravu, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak nárok na zľavu uplatní bezodkladne po zistení vady. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná opravu v primeranom čase, alebo ak by vykonanie opravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

9.      Reklamáciu je Kupujúci oprávnený uplatniť v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho uvedenej na stránkach www.lindt.sk.

 

VI.    Právo Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1.      Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (t. j. prostredníctvom internetového obchodu) bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, a to v súlade s ustanovením § 7 ZoOS – e-obchod.

2.      Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy[A3] . Pre urýchlené vybavenie odstúpenia by mal Spotrebiteľ v oznámení uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo svojho bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ využiť vzorový formulár[A4] , ktorý sa nachádza v prílohe Obchodných podmienok a je k dispozícií na stiahnutie na stránkach Internetového obchodu.[A5] 

3.      Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade s článkom V. bod 1 a 2 Obchodných podmienok, vráti Predávajúci peňažné prostriedky Spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa obdržania oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to prevodom na bankový účet Spotrebiteľa, ktorý Spotrebiteľ na tieto účely uviedol. Predávajúci je oprávnený vrátiť kúpnu cenu Spotrebiteľovi pri vrátení tovaru Spotrebiteľom, alebo iným spôsobom, ak s tým Spotrebiteľ bude súhlasiť a Spotrebiteľovi tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak Spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, ako mu Spotrebiteľ vráti tovar alebo preukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

4.      Ak Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 10 ods. 1 ZoOS – e-obchod, musí Predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vydať všetko, čo na základe predmetnej kúpnej zmluvy získal (vrátane prípadného Daru). Ak to nie je možné (napr. tovar bol medzitým zničený, poškodený alebo spotrebovaný), musí Spotrebiteľ poskytnúť Predávajúcemu peňažnú náhradu ako protiplnenie toho, čo nemôže vydať. Ak je vrátený tovar z časti poškodený, môže Predávajúci uplatniť u Spotrebiteľa právo na náhradu škody a započítať svoju pohľadávku na náhradu škody voči pohľadávke Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny podľa ust. § 580 a nasl. OZ a vyplatiť tak Kupujúcemu len vzniknutý rozdiel (prebytok).

5.      Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. d) a e) ZoOS – e-obchod, ak je predmetom dodania tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo tovar uzavretý v ochrannom obale, pričom Kupujúci tento tovar z obalu vybral (obal tovaru bol po dodaní porušený) a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov tovar nie je možné vrátiť. Predávajúci výslovne upozorňuje, že výnimka uvedená vyššie v tomto bode Obchodných podmienok sa týka väčšiny potravinárskeho tovaru, ktorý Predávajúci ponúka v internetovom obchode. Ak Kupujúci poruší obal na zakúpenom tovare, nebude teda spravidla možné odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.      V prípade odstúpenia od zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu v prípade, ak tovar nie je možné vrátiť, vzhľadom na jeho povahu, prostredníctvom pošty.

 

VII. Sťažnosti a spory

1.      Vybavovanie sťažností Kupujúcich zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom nasledovnej adresy elektronickej pošty: onlineshop-sk@lindt.com  Oznámenie [A6] [A7] o vybavení sťažnosti zašle Predávajúci na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

2.      V prípade sporu medzi Kupujúcim – Spotrebiteľom a Predávajúcim, môže Kupujúci využiť možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. V takom prípade môže Kupujúci kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/ ) a postupovať v súlade s pravidlami, ktoré sú tam uvedené. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporu je možné nájsť na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Iniciovať alternatívne riešenie sporu je možné prostredníctvom on-line formulára zverejneného na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/ .

 

VIII.       Evidencia tržieb

1.      Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon o  registračnej pokladnici“), je Predávajúci po zaevidovaní tržby v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o registračnej pokladnici povinný vystaviť a Kupujúcemu odovzdať pokladničný doklad.

2.      Predávajúci môže vystaviť doklad i v elektronickej podobe a následne tento doklad zaslať elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho alebo v inej podobe, v závislosti od spôsobu voľby platby a dodania tovaru.

 

IX.    Ochrana osobných údajov

 Pravidlá Predávajúceho týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov Kupujúcich sú uvedené v samostatnom dokumente Pravidlá ochrany osobných údajov[A8] .

 

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.03.2022.

 

 
VŠEOBECNÉ NÁVŠTEVNÉ PODMIENKY WEBOVÝCH STRÁNOK, INTERNETOVÉHO OBCHODU, APLIKACIÍ, SOCIÁLNYCH SIETÍ A OBDOBNÝCH MÉDIÍ

 

V spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI ste našli partnera, ktorý sa venuje výrobe tých najlepších čokolád na svete. Veľmi radi vás vítame na našich webových stránkach.

Budujeme dôveru našich návštevníkov v našu internetovú prítomnosť prostredníctvom našich webových stránok, našich internetových obchodov, našich aplikácií a našich stránok a profilov na sociálnych sieťach a obdobných médiách (ďalej len „Stránky“).

Tieto Návštevné podmienky sa vzťahujú na návštevníkov, našich zákazníkov, fanúšikov, partnerov a všeobecne na všetkých, ktorí  navštívia naše Stránky. Váš prístup na Stránky LINDT & SPRÜNGLI, ktoré prevádzkujeme priamo na našich platformách alebo na platformách tretích strán ako aj ich používanie sa riadi týmito Návštevnými podmienkami. Otvorením, prehľadávaním a používaním našich Stránok potvrdzujete, že ste si tieto Návštevné podmienky prečítali, rozumiete im a súhlasíte s nimi. Zákazníci nášho internetového obchodu svoj súhlas so Všeobecnými  podmienkami internetového obchodu spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI, ktoré obsahujú aj Návštevné podmienky, výslovne potvrdzujú pred odoslaním svojej objednávky.  

Vyhradzujeme si právo príležitostne aktualizovať Návštevné podmienky, predovšetkým z dôvodu ich zosúladenia s právnou alebo inou reguláciou, alebo optimalizácie fungovania Stránok.

 

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI je vlastníkom alebo oprávneným užívateľom všetkých autorských práv, ochranných známok a ďalších práv duševného vlastníctva obsiahnutých v textoch, obrázkoch a v ďalšom obsahu uverejnenom na Stránkach. Umožňujeme vám prezerať Stránky a reprodukovať z nich výňatky pre vlastnú potrebu, ale zároveň vás prosíme, aby ste nezasahovali do žiadnych oznámení o autorských právach a ochranných známkach. Reprodukcia, predaj a ani používanie obsahu Stránok na komerčné účely nie sú povolené.

Zdieľaním svojho príspevku na Stránkach spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI zaručujete, že ste vlastníkom všetkých práv k všetkým príspevkom, ktoré možno považovať za jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti autora a ktoré sú vnímateľné zmyslami (najmä myšlienky, spätná väzba a know-how zverejnené na Stránkach), alebo že ste získali povolenie autora, aby ste ich s nami mohli zdieľať. Ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI môže opakovane používať vaše príspevky bez toho, aby vám vznikol akýkoľvek nárok na akúkoľvek odmenu.

Za ďalšie informácie (napr. obrázky a iná grafika, texty, súbory a média), ku ktorým môžete mať na Stránkach prístup, nesie výhradnú zodpovednosť zdroj, od ktorého pochádza takýto obsah. Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI nezaručuje, že používaním obsahu Stránok neporušíte práva tretích strán.

 

DALŠIE INFORMÁCIE SÚVISIACE S NAŠIMI STRÁNKAMI

Všetky osobné údaje, ktoré s nami prostredníctvom internetu zdieľate, sú chránené v súlade s našimi Pravidlami ochrany osobných údajov. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov sa dôkladne oboznámte s Pravidlami ochrany osobných údajov.

Ďalšie informácie alebo materiály, ktoré poskytnete spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI prostredníctvom internetu, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, vrátane akýchkoľvek súborov, komentárov a návrhov nebudú považované za dôverné a teda nebudú podliehať žiadnej ochrane.

Nesmiete naše Stránky používať na účely porušovania súkromia iných osôb, očierňovania spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI, jej užívateľov alebo partnerov alebo útočiť na naše systémy vírusmi alebo bezpečnostnými hrozbami či iným spôsobom.

Môžete sa na naše Stránky pripojiť prostredníctvom odkazu za predpokladu, že nebudete žiadnym spôsobom vyhlasovať, že ste osobou s nami spriaznenou alebo že vás podporujeme. Nesmiete používať praktiky, ako je tzv.  „framing“ (v zmysle mediálnej psychologickej techniky) alebo „deep linking“ (v zmysle odkazov na webové stránky) a musíte zaručiť, že odkaz na Stránku sa otvorí v samostatnom okne.

 

VAŠE HODNOTENIE, RECENZIE A ĎALŠIE POSUDZOVANIE NAŠICH PRODUKTOV

Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI víta vašu spätnú väzbu ohľadom našich produktov a služieb prostredníctvom našich vernostných programov alebo našich Stránok a platforiem. Hodnotenie produktov musí byť pravdivé a konštruktívne. Ďalej si vyhradzujeme právo upravovať vaše hodnotenie s ohľadom na jeho dĺžku, pravopis atď. a uvádzať vaše komentáre v marketingových či komunikačných materiáloch.

 

INTERNETOVÉ REKLAMNÉ AKCIE A SÚŤAŽE

Môžete sa zúčastňovať na internetových reklamných akciách a súťažiach prebiehajúcich na našich Stránkach, bez toho aby ste mali akúkoľvek povinnosť kúpiť si alebo si objednať produkty alebo služby. Pravidlá jednotlivých reklamných akcií sa oznamujú spoločne s informáciami o účasti na akcii. Víťaza budeme informovať písomne a naše Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zhromažďovanie osobných údajov na účely reklamnej akcie alebo súťaže.

 

VÁŠ ÚČET U NÁS

Ak si otvoríte účet na jednej z našich Stránok, ste povinný zabezpečiť pravdivosť, presnosť a aktuálnosť všetkých osobných údajov poskytovaných pri registrácií. Ak sa vaše osobné údaje zmenia alebo ak svoj účet zrušíte, môžete sa na nás obrátiť na tel. čísle [...] alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára: [...]

Pri registrácií dostanete heslo. Heslo musí byť uchovávané v tajnosti a chránené pred zneužitím treťou osobou, inak nesiete výhradnú zodpovednosť za zneužitie hesla.

Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho upozornenia odmietnuť poskytnutie služby, príp. i zrušiť účet, ak dôjde k porušeniu týchto Podmienok, alebo ak sa podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je to v najlepšom záujme spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI.

 

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ

Napriek tomu, že naším cieľom je ponúkať vám najlepší možný servis, nemôžeme žiaľ zaručiť, že služby na Stránkach budú vždy vyhovovať vášmu štandardu, a že budú bezchybné, ani že Stránky budú vždy dostupné. Upozorňujeme, že niektoré internetové ponuky alebo novinky na našich Stránkach môžu obsahovať informácie o produktoch a službách, ktoré nie sú dostupné vo vašej krajine.

V rámci služieb poskytovaných návštevníkom môžu naše Stránky obsahovať hypertextové odkazy s presmerovaním na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované ani kontrolované spoločnosťou LINDT & SPRÜNGLI či jej spriaznenými subjektmi. Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI za tieto portály nenesie zodpovednosť a odmieta tak všetku zodpovednosť s ohľadom na ich obsah, zákonnosť, presnosť a funkcie.

Napriek tomu, že spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI vyvíja primerané úsilie s cieľom vylúčiť z portálov všetky vírusy a ďalšie škodlivé počítačové kódy, výskyt malvéru na našich Stránkach žiaľ nemožno úplne eliminovať a preto spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI  nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú takýmito vírusmi alebo počítačovými kódmi.

V rozsahu dovolenom príslušným zákonom spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI, jej spriaznené osoby a ich vedúci pracovníci, konatelia, zamestnanci, akcionári alebo spoločníci a zástupcovia vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za priame či nepriame straty alebo škody akejkoľvek povahy (vrátane, ale nie výlučne, ušlého zisku, straty predpokladaných úspor alebo zbytočne vynaložených nákladov), ktoré vznikli v dôsledku toho, že používate naše Stránky alebo toho, že sa na naše Stránky spoliehate bez ohľadu na to, či takáto škoda alebo strata vznikla v rámci bežnej činnosti, je primerane predvídateľná, alebo je spôsobená chybou alebo opomenutím na Stránkach (či už z nedbalosti alebo inak). Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI, jej spriaznené osoby a ich vedúci pracovníci, konatelia, zamestnanci, akcionári alebo spoločníci a zástupcovia ďalej v každom prípade vylučujú všetku zodpovednosť v súvislosti s vaším používaním prepojených webových stránok tretích strán.

V rozsahu dovolenom príslušným zákonom sa výslovne vzdávate všetkých nárokov voči spoločnosti LINDT & SPRÜNGLI, jej vedúcim pracovníkom, konateľom, zamestnancom, akcionárom či spoločníkom, pridruženým spoločnostiam alebo zástupcom, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vaším používaním našich webových stránok.

 

ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

Tieto Návštevné podmienky, ako aj používanie našich Stránok, sa riadia slovenským hmotným právom, s vylúčením ustanovení o kolíznych normách. Akékoľvek spory alebo nároky týkajúce sa týchto Návštevných podmienok a používania Stránok bude rozhodovať súd ustanovený podľa príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku. Spoločnosť LINDT & SPRÜNGLI môže iniciovať súdne konanie na akomkoľvek inom miestne príslušnom súde. [A9] 

Tieto webové stránky sú prevádzkované spoločnosťou LINDT & SPRÜNGLI, alebo v jej mene.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Návštevných podmienok, kontaktujte nás prostredníctvom internetového formulára: [...] nebo nám napíšte na vyššie uvedenú adresu.

Ak sa zistí, že sú akékoľvek z týchto Návštevných podmienok nezákonné alebo inak nevymáhateľné, takéto podmienky budú odstránené z Návštevných podmienok a zvyšné vymáhateľné podmienky ostávajú platné a účinné.

 

Tieto Návštevné podmienky sú platné a účinné od 1.3.2022.

© Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. 2022